Omörite moda moda erkekler ekipa Ne boýunly köýnek RL20AW92

önümleri

Omörite moda moda erkekler ekipa Ne boýunly köýnek RL20AW92

Düşündiriş:

Gyzgyn satuw erkek eşikleri Customörite ajaýyp ýokary hilli ekipa. Boýnunyň köýnekli erkekleri


 • FOB:500-800 $ 7.8 800-3000 $ 7.2 3000+ $ 6.85
 • MOQ:500 sany
 • Gelip çykan ýeri:Hytaý
 • Töleg möhleti:TT, LC we ş.m.
 • Jikme-jiklik

  Ölçegi we laýyklygy

  Eltip bermek we hyzmat

  Esasy pursatlar

  Ve Adaty ýeň dizaýny
  ● ýörite melange
  Ure ureapylmak
  Geýmek üçin amatly we ýumşak
  Geýmek üçin amatly we ýumşak
  ● qualityokary hilli
  Ual Tötänleýin we moda
  EM OEM hyzmaty

   

  Hytaýda öndürildi

  Kompozisiýa

  98% pagta 1% poliester 1% viskoz ýüň

  Inguwmak boýunça görkezmeler

  maşyn ýuwmak mylaýym
  siňdirmäň we akartmaň
  orta şertlerde demir
  gury ýykylma

  Dizaýner stil ID

  RL20AW92

  Geýmek

  Model 174 sm-178 sm, M ölçegli

   

  Düşündiriş

  .Bu erkekleriň ýokary hilli matadan tikilen köýnek, Softumşak mata size moda we amatly ýaşamaga mümkinçilik berýär.
  . Uzyn ýeň, yzygiderli egin, tegelek boýun, ýörite melange degisn
  rahat we aňsat degmek üçin standart
  Dynç günleri tötänleýin, tanyşlyk, dynç alyş, söwda we gündelik eşikler üçin amatly.
  Her kim eşik geýse-de, bu her kimiň gowy geýinmegi bilýändigini aňlatmaýar.Köp adamlar gözelligiň öwrenilýär, durmuşa geçirilmeýär diýen meşhur sözüni eşitdiler.Reňkler salkyn we ýyly öwüşginleri üýtgetmek häsiýetine eýedir we dürli reňkler dürli manylary aňladýar.Reňk we adamlaryň şahsyýetine, bedenine, gylyk-häsiýetine, ýaşyna, wagtyna we pursatyna laýyk gelýän düzgünler, şonuň üçin eşikleriň reňkine laýyklykda köp bilim bar.Elbetde, bu bizi reňk hünärmeni bolmaga mejbur etmeýär, ýöne iň bolmanda geýinmegiň käbir usullaryna düşünmeli we özleşdirmeli.Egin-eşik reňkleri we olaryň gabat gelmegi hem energiýa eýe.Geýinmegi we gabat gelmegi bilmek bagtyňyzy artdyrar.Geýinmegi we gabat gelmegi bilmeseňiz, bagtyňyzy ýitirersiňiz.Hiç kimiň şowlulygyny ýitirmek islemeýändigi we her kimiň öz şowlulygyny artdyrmak isleýändigi şübhesiz.Bagt, geýim estetikasyny meşhurlamagymyzyň sebäplerinden biridir.Geýinmegi hakykatdanam bilýän adamlar eşikleriň özlerini dolandyrmagyna ýol bermezler, eşikleri özbaşdak dolandyrarlar.Başga bir adama seretseňiz, diňe eşiklerini görmän, eýsem daşky keşbi arkaly onuň ýaşaýyş durmuşyny, bilimini we içki ruhuny hem görersiňiz.Gowy geýin, her bir eşik bölegi seni ýagtylandyryp biler, ýerliksiz geýip biler, her bir eşik bölegi keşbiňi peselder.

  S1
  S2
  S3
  S4

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Gabat gelýän maglumatlar

  ● Bu eser ululygyna laýyk gelýär.Adaty ululygyňyzy almagyňyzy maslahat berýäris
  A Arkaýyn bolmak üçin kesiň
  A Orta agramly mata bilen ýasaldy(200gsm)

  Ölçegler

  Ölçegi

  Uzynlyk

  Gursak

  Eňiň uzynlygy

  Egin

  S

  68

  55

  55

  57

  M

  70

  60

  56

  59

  L

  72

  62

  57

  61

  XL

  74.5

  65

  58

  63

  XXL

  77

  68

  59

  65

   

   

  Eltip bermek:

  Harytlary howa, deňiz we ekspress arkaly ýa-da hödürlenen ekspeditoryňyzyň iberiş görkezmelerine eýerip bileris.

  Hyzmat:

  Müşderilere doly hyzmat paketini hödürlemäge we matanyň süýümine, stil dizaýnyna we egin-eşik önümçiligine güýjümizi artdyrmaga üns berýäris.Her aýratynlaşdyrylan önüm üçin suratlara we wideolara mugt hyzmat edip bileris