Zawod gezelenji

Zawod gezelenji

Biziň kompaniýamyz 10 ýyldan gowrak wagt bäri kooperatiw zawodlaryny işjeň ösdürýär we köp welaýatda, mysal üçin Jiangxi, Anhui, Zhejiang, Henan we ş.m. önümçilik bazalaryny belli bir derejede döretdi.

Iň irki ösen önümçilik bazalary bolan Jiangxi we Anhui sebiti üçin aýratyn, futbolkalar, switerler we POLO öndürýän köp sanly kärhana zawodlary bar.Şol bir wagtyň özünde-de ol ýerde ofis gurupdyk.Şeýlelik bilen, professional QC önümçiligiň wagtynda hilini almak üçin ähli önümçilik ösüşini yzarlap biler.Annualyllyk önüm bahasy 100 million RMB-a ýetýär.Zhejiang bazasynyň esasy önümleri moda zenan eşikleri we trikota women aýal eşikleri, çagalar eşikleri we romperleri bolsa Henan bazasyndaky esasy önümlerimizdir.

Önümçilik binýadymyzyň hemmesi, häzirki zaman egin-eşik öndürýän enjamlaryň doly toplumy, birnäçe ösen önümçilik liniýalary bilen, her ýyl 10 000 trikotawear egin-eşigiň önümçilik kuwwatyny emele getirýär.Önümçilik bazasynyň gurluşygy önümçilik bilen bilimiň utgaşmasyny doly göz öňünde tutýar, zehinleriň we enjam tehnologiýasynyň artykmaçlyklaryny doly oýnaýar, kompaniýamyza tehniki goldaw berýär we dünýädäki müşderilere has gowy hyzmat berýär.

Zawodlaryň köpüsinde WARP, BSCI, SEDEX we ş.m. ýaly dürli şahadatnamalar bar we zawodda barlag geçirip biler.

Zawod gezelenji (5)
Zawod gezelenji (7)
Zawod gezelenji (6)
Zawod gezelenji (1)
Zawod gezelenji (4)
Zawod gezelenji (2)
Zawod gezelenji (3)