Printörite çap edilen ýoga iki bölek sport bra leggings ýoga toplumy WJ89

önümleri

Printörite çap edilen ýoga iki bölek sport bra leggings ýoga toplumy WJ89

Düşündiriş:

Custöriteleşdirilen çap edilen bir egin ýylanyň derisi Iki bölek, aýallar üçin sport bra leggings ýoga toplumy

 


 • FOB:800 - 2999 $ 12.60> = 3000 $ 12.30
 • MOQ:800 sany
 • Gelip çykan ýeri:Hytaý
 • Töleg möhleti:TT, LC we ş.m.
 • Jikme-jiklik

  Ölçegi we laýyklygy

  Eltip bermek we hyzmat

  Esasy pursatlar

  ● Elastik ýapylmak
  Le Bir egin
  Om Hususy nagyş
  ● Dem alýan
  ● Çalt guratmak
  Geýmek amatly
  Oga ýoga
  NO NOIHSAF tarapyndan ýasaldy

   

  Hytaýda öndürildi

  Kompozisiýa

  78% poliester 22% spandeks

  Inguwmak boýunça görkezmeler

  maşyn ýuwmak mylaýym
  hlor akartmasyny ulanmaň
  tekiz gury
  orta şertlerde demir
  arassa guratma

  Dizaýner stil ID

  WJ89

  Geýmek

  Model 174 sm-178 sm, M ölçegli

   

  Düşündiriş

  .Bu bel beliňiz egrileriňizi gurşap alýar we işjeň aýal-gyzlar üçin ajaýyp görnüşiňizi, garnyňy dolandyrmagy we düwmäni götermegi tertipleşdirýär.Bedene berk kesilen, galyň goldaýan zolak we skat subutnamasy sizi howpsuz saklaýar.
  Dört iňňe we alty setir ulanyp tikmek uly goldaw berýär, göze görünmeýär we skat synagyna çydap bilýär.Işlemek üçin eşikler, bedeniňizi tebigy, amatly görnüşde görkezmäge kömek edip biler.
  Sport zalynda maşk edende, bedenterbiýe sapaklaryna gatnaşanda, ylgawda, ýoga ýa-da Pilates, ylgaw, daga çykmak we ş.m. geýip bolýar.
  Egin-eşik adamzat jemgyýetiniň başyndan bäri bar.Goramak üçin gadymy adamlar ýakyn ýerlerde tapyp boljak materiallardan "eşik" ýasapdyrlar.Adamlaryň geýen ilkinji eşikleri haýwan derilerinden, bedeni ýapmak üçin ulanylýan iň irki “matalar” kenep süýümlerinden we otlardan ybaratdy.Irki jemgyýetiň döwründe adamlar ýabany süýümleri ýygnamak, bilelikde sürtmek we ulanmak üçin dokamak bilen sadaja dokma önümçiligine başladylar.Oba hojalygynyň we maldarçylygyň ösmegi bilen, emeli usulda ösdürilip ýetişdirilýän dokma çig malynyň sany, egin-eşik materiallarynyň çylşyrymlylygy we görnüşi ýaly kem-kemden köpeldi.Egin-eşik görnüşi çig mal, guramaçylyk gurluşy we matanyň önümçilik usuly bilen kesgitlenýär.Gödek we abraziw matalar diňe ýönekeý eşik döretmek üçin ulanylyp bilner, çylşyrymly we galyp edilen eşikler has ýumşak, inçe matalar arkaly döredilip bilner.Iň irki eşik bölegi ýarag ýaly zerur zatlary asmak üçin ulanylýan guşakdyr.Guşak bilen ilkinji etek bolup hyzmat eden deriler, ýapraklar we örgünler dakylýar.
  Kynçylyklar we päsgelçilikler bilen ýigrimi ýyllap dowam eden tagallalardan we tejribelerden soň, 2000-nji ýylda döredilen firmamyz her ýyl otuz million dollardan gowrak girdeji gazandy. Biz ISO9001: 2008 we ISO14001: 2004-iň hil we daşky gurşaw dolandyryş ulgamy şahadatnamasyny aldyk we häzirki wagtda Ningbo şäherinde geýimleri iň köp import ediji we eksport ediji. 50-den gowrak işgär bilen erkekler, aýallar we çagalar eşiklerini hödürleýäris.Şeýle hem, dürli trikota and we inçe dokalan stillere üns berýän özbaşdak dizaýn we tehniki toparlar bilen öz belgimiz bolan “Noihsaf” bar. Biziň kompaniýamyz kämillik we ahlak medeniýetini yzygiderli goldaýar we gowy geljege ymtylmaýarys.

  YOGA1
  YOGA2
  YOGA3
  YOGA4
  YOGA5
  YOGA6

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Gabat gelýän maglumatlar

  ● Bu eser ululygyna laýyk gelýär.Adaty ululygyňyzy almagyňyzy maslahat berýäris
  A Arkaýyn bolmak üçin kesiň
  A Orta agramly mata bilen ýasaldy(200gsm)

  Ölçegler

  Ölçegi

  Büst

  Uzynlyk

  S

  32

  26

  M

  34

  27

  L

  36

  28

  XL

  38

  29

  XXL

  40

  30

   

  Ölçegi

  Bel

  Kalp

  Uzynlyk

  S

  27

  34

  84

  M

  30

  36

  85

  L

  33

  38

  86

  XL

  36

  40

  87

  XXL

  39

  42

  88

   

   

  Eltip bermek:

  Harytlary howa, deňiz we ekspress arkaly ýa-da hödürlenen ekspeditoryňyzyň iberiş görkezmelerine eýerip bileris.

  Hyzmat:

  Müşderilere doly hyzmat paketini hödürlemäge we matanyň süýümine, stil dizaýnyna we egin-eşik önümçiligine güýjümizi artdyrmaga üns berýäris.Her aýratynlaşdyrylan önüm üçin suratlara we wideolara mugt hyzmat edip bileris